Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi