• tr
  • en
  • de
  • ru
  • ar
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
M.Kemal Atatürk

İdari Birimler

 

Arşiv

İşi biten hasta dosyalarını ve Hastane bünyesindeki diğer servislerde oluşan yazışma ve evrakların, arşiv tekniği bakımından kontrol ile noksanlarını tamamlattırıp düzenli bir şekilde yerleştirir ve muhafazasını sağlar.

Ayniyat

Hastaneye giren tüketim malzemeleri ve demirbaş malzemelerinin girişlerini yapar. Tüketim malzemelerinin ihtiyacı olan birimlere belirli periyotlarla çıkışını yapar. Dayanıklı taşınırların ilgililere zimmetini sağlar.

Bilgi-İşlem

Hastanemizin verilerini ve bilgisini saklayan, işleyen ve ayrıştıran birimdir.

Satın alma     

Yürürlükteki mevzuata uygun olarak, satın alma ile ilgili işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Gider tahakkuk      

Tüm ödemelerin takibi ve ödeme öncesi evrakların düzenlenmesi ile görevlidir.

İstatistik

Yataklı tedavi işletme yönetmeliğine göre hastanemiz tıbbi verilerinin standart formlara geçirilerek anlaşılır ve güvenilir bir hastane istatistiği elde edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara ve ihtiyaç hissedilen diğer birimlere istenilen zamanda sayısal verilerden oluşan istatistikleri sunmaktır.

Personel Birimi

Tüm personellerin özlük dosyalarının tutulması dosyalarının hazırlanması ve gerekli yazışmaların yapılması personelin sicil işlemlerinin takibini yapar.

Evrak kayıt

Hastaneye gelen giden tüm evrakların, kayıtlarının yapılması ve ilgili birimlere dağılımlarının yapılmasını sağlamak.

Şoförler     

Hasta nakli ve iş ile görevlendirilen personelin naklini araçla yapmak üzere görevlidir

Santral

Kurumun dış ve iç haberleşme hizmetlerini görür.

Hasta kabul

Hasta kabulü, hasta çıkarılması, doğumlar ve ölümlerle ilgili bütün işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Vezne

Tamamlanmış belgelere dayanarak para almak, ödeme işlerini yapmak ve vezne alındı makbuzlarını hazırlamak

Sivil savunma  

Olası afet durumunda muhtemel oluşacak ölüm ve sakatlığı en aza indirmeyi hedefleyen hastanemiz sivil savunma çalışmalarını yürütür.

Maaş Mutemetliği

Personelin aylık maaş evraklarını hazırlamak,  Aylık nöbet ücretlerinin ödeme evraklarını düzenlemek,  Döner sermaye pirim ödeme evraklarını hazırlamak,  Harcırah ödemelerini evraklarını düzenlemek,  Personel maaş nakil bildirimlerini hazırlamak.

Gelir Tahakkuk

Hastanemizden hizmet alan tüm ayaktan ve yatan hastaların fatura işlemlerinin yürütülmesiyle ilgilidir.

Tıbbi Atık

Tıbbi atıkların toplanması ve geçici atık deposuna taşınmasından bertaraf işlemlerinin yürütülmesi ve takibinden sorumludur.

 

22-12-2013
12479

Yararlı Linkler
BİRİMLERİMİZ